Privacyverklaring

Thuiszorg Matilda NL bv. behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Thuiszorg Matilda NL bv. draagt er zorg voor dat uw
persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld. Thuiszorg Matilda NL bv. streeft er naar om de privacy van haar cliënten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, gebruik en het verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverleners.
Op de volgende pagina’s leest u op welke manier we de correcte verwerking van
persoonsgegevens in onze organisatie hebben geborgd.


Thuiszorg Matilda NL bv. 

Waarvoor verwerkt Thuiszorg Matilda NL bv. uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Thuiszorg Matilda NL bv. verwerkt voor de volgende doeleinden:
1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
4. Om u te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van Thuiszorg Matilda NL bv.;
5. Het afhandelen van informatieaanvragen;
6. Het uitvoeren van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
7. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Thuiszorg Matilda NL bv.;
8. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
9. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
10. Om eventuele klachten correct te behandelen.

Op grond waarvan mag Thuiszorg Matilda NL bv. deze persoonsgegevens verwerken?
Thuiszorg Matilda NL bv. mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:
• u hiervoor toestemming hebt gegeven;
• dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
• dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
• dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Thuiszorg Matilda NL     bv. of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van Thuiszorg Matilda NL bv. kunnen zijn:
• Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Thuiszorg Matilda NL bv.;
• Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld         het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
• Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer;
• Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
• Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
• Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek.
U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Thuiszorg Matilda NL bv. heeft een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor Thuiszorg Matilda NL bv. verrichten. Zo maakt Thuiszorg Matilda NL bv. gebruik van een organisatie die de ICT (onderhoud en beheer) verzorgt en een organisatie die cliënttevredenheidsonderzoek uitvoert. Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan Thuiszorg Matilda NL bv. te verstrekken?
Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert Thuiszorg Matilda NL bv. als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Thuiszorg Matilda NL bv. te sluiten. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kunt u geen gebruik maken van onze zorgverlening en/of diensten.

Geeft Thuiszorg Matilda NL bv. gegevens door aan het buitenland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Maakt Thuiszorg Matilda NL bv. gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling? Nee, Thuiszorg Matilda NL bv. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Thuiszorg Matilda NL bv. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Op grond van artikel 7:454 BW worden persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 15 jaar na vervaardiging daarvan bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Andere persoonsgegevens, waaronder financiële gegevens, worden maximaal 7 jaar na het einde van de zorgovereenkomst bewaard.

Hoe beveiligt Thuiszorg Matilda NL bv. uw persoonsgegevens?
Thuiszorg Matilda NL bv. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens Thuiszorg Matilda NL bv. toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Thuiszorg Matilda NL bv. verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.


Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door Thuiszorg Matilda NL bv. verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.
Inzagerecht.
U heeft het recht de door Thuiszorg Matilda NL bv. verwerkte persoonsgegevens in te zien.
Correctie- en verwijderingsrecht U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Thuiszorg Matilda NL bv. de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:
• In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
• Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
• Indien Thuiszorg Matilda NL bv. de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
• In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Thuiszorg Matilda NL bv. verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor 'papieren' verwerkingen). U bent vrij die
gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen.
Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming
Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.
Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze

Termijnen

We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Thuiszorg Matilda NL bv. kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet Thuiszorg Matilda NL bv. om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen
omstandigheden zijn die maken dat Thuiszorg Matilda NL bv. aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting. Thuiszorg Matilda NL bv. zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht Thuiszorg Matilda NL bv. aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut.
Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Heeft Thuiszorg Matilda NL bv. een Functionaris Gegevensbescherming?
Thuiszorg Matilda NL bv. heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het bestuur van Thuiszorg Matilda NL bv. over de privacywetgeving. De FG werkt onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het bestuur van Thuiszorg Matilda NL bv.. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.
U kunt de contactgegevens opvragen via de website- contactformulier of via info@thuiszorg-matilda.com of telefonisch opvragen.

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Thuiszorg
Matilda NL bv.?

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Thuiszorg Matilda NL bv. dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van de Privacyverklaring

Thuiszorg Matilda NL bv. kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Thuiszorg Matilda NL bv.
Thuiszorg Matilda NL bv. adviseert u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update.

Heeft u vragen?
U kunt natuurlijk ook altijd aan Thuiszorg Matilda NL bv. vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hoe neemt u contact met Thuiszorg Matilda NL bv. op?
Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door Thuiszorg Matilda NL bv. kunt u contact opnemen met:
Thuiszorg Matilda NL bv.
Cannaertserf 69-C
4824 GB Breda
076-8882842 / 06-34524016
info@Thuiszorg-Matilda.com
Of via website www.thuiszorg-matilda.com > contactformulier


Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van Thuiszorg Matilda NL bv.

In het kader van onze online dienstverlening legt Thuiszorg Matilda NL bv. gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Thuiszorg
Matilda NL bv. daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Bezoekgegevens
Op onze website https://www.thuiszorg-matilda.com/ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Thuiszorg Matilda NL bv. haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies
Sommige delen van de website van Thuiszorg Matilda NL bv. kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies
te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Thuiszorg Matilda NL bv. en andere websites
Op de website van Thuiszorg Matilda NL bv. treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Thuiszorg Matilda NL bv. kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de organisatie die u bezoekt.